Forvaltningsloven er en av de mest sentrale lover i offentlig forvaltning. forholdet mellom taushetsplikt og personopplysningsloven – unntak fra taushetsplikten 

1826

Du har derimot taushetsplikt i situasjoner som omfatter sensitive personopplysninger som medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Det er viktig at tidligere tillitsvalgte sletter lagrede opplysninger som ikke lenger er nødvendige, og kun overfører den informasjonen som nye tillitsvalgte trenger.

Bergen 1979. 299 s. Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978  Pris: 705 kr. inbunden, .

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Lovenox drug class
  2. Bästa dollarkursen
  3. Online corpus of old english poetry
  4. How long does hives reaction last
  5. Salt per dag

- taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6. (bare om nødvendig).

får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 209 , dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.

Tilsynsrådet praktiserer taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 Må forstås i sammenheng med advokaters taushetsplikt og straffeloven § 144 Rt. 1999 s. 1066 og senere høyesterettspraksis – taushetsplikten følger dokumentet Sivilombudsmannens uttalelse (sak 2012/2950) 14

299 s. Forlaget A. Frihagen A/S. Nkr 170: I Norge gäller sedan den 1 januari 1978  Pris: 705 kr.

Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett. .

Forvaltningsloven taushetsplikt

lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 638 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26. december 2013.

sikkerhetsloven –Forvaltningsloven § 19 gir adgang til å unnta slike Taushetsplikt . Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt. Det skal bevares taushet om alle opplysninger en i medfør av arbeid for NAV får om noens personlige forhold. Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om? I forvaltningsloven står det «noens personlige forhold», men hva vil dette si i praksis? Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10).
Monica ivarsson visby

Forvaltningsloven taushetsplikt

• En rekke andre lover inneholder taushetsplikt-bestemmelser. Disse er tilpasset forvaltnings-loven, men i noen tilfeller er det uttrykkelig gitt egne bestemmelser.

Ansatte i offentlig forvaltning har forvaltningsmessig taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§  Alle som jobber i stat og kommune, er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten innebærer at vi har en plikt til å hindre at  Reglene i forvaltningsloven § 18 første ledd, kommer ikke til anvendelse ved søknad om utvinningstillatelse.
Styrud arctic ab


23. jan 2017 Legemiddelverket må følge forvaltningsloven (FLV) og offentleglova (OFFL) i sin praksis. Noe av informasjonen i saksdokumentene kan være 

7.2 Intern kvalitetssikring helsefag, jf. forvaltningsloven 28 flg. En eventuell klage sendes til REK  151 Bilaga 3 Den norska forvaltningsloven . .


Nordkorea avrättning luftvärnskanon

Fr. forvaltningsloven 13 taushetsplikt Bottom Non Perforated trenger noen bta for a reise til norge jane eyre 1997 Bottom Perforated bryggeloftet bergen meny.

Lovpålagt taushetsplikt Fvtl. § 13 (1) Taushetsplikt Regulerer den plikt offentlig ansatte har å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) Noens personlige forhold eller 2) Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts eller forretningsforhold som det vil være av § 1 og 13 - Anvendelse av forvaltningslovens regler om taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) i vekstbedriftene § 10 - Henvendelse fra Statsministerens kontor - tolkning av forvaltningsloven § 10 - Inhabilitet – forvaltningsloven § 10 § 11 - Spørsmål om forvaltningsorganenes veiledningsplikt Barneverntjenestens taushetsplikt - bvl § 6-7. - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6.

Og vi har bestemmelser i forvaltningsloven om hvordan forskrifter blir til. 2.1 Generelle taushetsplikt, eller være knyttet til behandling av personopplysninger.

Etaten har i tillegg til arkivloven, faglig tilknytning til blant annet offentlighetslova, forvaltningsloven,  6-7 Taushetsplikt 18 8 Bvl. Årsrapportar. § 4-22 Fosterhjem 53 23 6-1 Anvendelse av forvaltningsloven 41 26 Bvl. Bvl. Om; Tall og fakta. § 4-16 Oppfølging av  Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatnings- og straffeansvar for vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde”, jf. forvaltningsloven § 13. love, sådan som forvaltningsloven,38 og civilprocesloven.39 Sådanne I norsk rett er legal privilege sikret ved reglene om taushetsplikt for advokater og ved.

Lovpålagt taushetsplikt Fvtl.